Mentorerna.se hanterar personuppgifter med sekretess

Vid kontakter med Mentorerna.se registreras i vissa fall personuppgifter. Med ”personuppgifter” avser vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Mentorerna.se (Perfect Coach Scandinavia AB) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via Mentorerna.se. Nedan beskriver vi riktlinjer för bolagets hantering av personuppgifter. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Mentorerna.se:s bestämmelser om hur bolaget behandlar personuppgifter

Mentorernas.se:s behandling av personuppgifter framgår av användarvillkoren för mentortjänsterna:
Användarvillkor

I användarvillkoren framgår det att Mentorerna.se alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Personuppgifter som är av mer känslig karaktär (till exempel personnummer) hanteras med stor sekretets och behandlas endast om det finns starka skäl. Mentorerna.se lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Mentorerna.se om det finns lagstadgade skäl att göra så.

Insamling av personuppgifter

På Mentorerna.se används s.k. cookies när du besöker sajten men inga personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och för vår marknadsföring. Exempel på sådan information är vilka sidor som besöks. Om du registrerar dig som medlem så samlar vi däremot in visa personuppgifter, vilket framgår vid själva registreringen.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Mentorerna.se via hemsidan. Mentorerna.se kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Mentorerna.se via brev, e-post, telefon eller genom att Mentorerna.se får uppgifter från olika offentliga register.

Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till Mentorerna.se får den som lämnar sina personuppgifter en bekräftelse via e-post att information har registrerats. Mentorerna.se är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna. Övriga villkor framgår av Användarvillkoren för mentortjänsterna, se ovan.

Skulle informationen vara otydlig har personen möjlighet att kontakta Mentorerna.se:s kundtjänst eller skicka ett mail till [email protected] för att få fullständig information.

Ändamål

Mentorerna.se samlar bara in personuppgifter för att vi ska kunna på ett säkert sätt tillhandahålla bolagets tjänster till dig som besökare och användare. Mentorerna.se behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med detta ändamål. Närmare information om hur och för vilka ändamål som personuppgifterna används finns i användarvillkoren eller när personuppgifterna lämnas finns informationen i anslutning till registreringen som ny medlem.

Samtycke

Mentorerna.se strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. En person kan när som helst återkalla sitt samtycke under förutsättning att det inte påverkar pågående leveranser av tjänster eller betalning av dessa tjänster. Om en person återkallar sitt samtycke till att mentorerna behandlar personens personuppgifter kommer inte Mentorerna.se att behandla personuppgifterna ytterligare eller att uppdatera befintliga uppgifter.

Marknadsföring

Vissa personuppgifter kan komma att användas för digital eller analog marknadsföring. Den person som motsätter sig att personuppgifter används i bolagets marknadsföring har rätt att skriftligen anmäla detta till Mentorerna.se och att därefter slippa få den typ av marknadsföring som person har skriftligen avböjt att få.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat samarbetsbolag till Mentorerna.se till exempel för att utföra de tjänster berörd person har begärt att få utförda. När sådant överlämnande sker lämnar Mentorerna.se direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna och om sekretess.

Om sådan överlämnande sker tar Mentorerna.se hänsyn till de lagar och bestämmelser som reglerar sådant överlämnande, vilket innebär att personuppgifter inte alltid utlämnas till samarbetspartner.

Säkerhet

Mentorerna.se har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som bolaget behandlar, så att personuppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till bolagets tekniska och organisatoriska möjligheter.

Gallring

Mentorerna.se bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t.ex. när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran kostnadsfritt en gång per år få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Mentorerna.se. Om sådana personuppgifter finns hos Mentorerna.se får berörd person efter begäran om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål som behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras via [email protected] eller skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Mentorerna.se skickar svar till den adress som finns registrerad hos Mentorerna.se.

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Informationen kommer att lämnas ut skyndsamt dock senast inom 30 dagar från att Mentorerna.se har tagit del av begäran.